Reklamační řád
Přečtěte si!

Reklamace vadného zboží

V případě, že potřebujete reklamovat vadné zboží, postupujte následovně:

1. Přečtěte si řádně náš reklamační řád (viz níže).

2. Zavolejte na číslo 603-430-038. Domluvíme se na postupu. Není vždy nutné vadné zboží zasílat.

3. Napište na email obchod@babyelement.cz a přiložte fotodokumentaci vadného zboží s krátkým popisem vady.

Na vyřízení Vaší reklamace máme 30 dní.

BabyElement s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 1851/157, PSČ 180 00, IČ: 03625165 (dále jen "prodávající"), ve smyslu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vydává tento reklamační řád.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád upravuje postup při uplatňování práv a povinností vyplývajících z těch právních norem, které stanovují obecnou odpovědnost společnosti BabyElement s.r.o. jako prodávajícího (dále jen "prodávající") při prodeji zboží v obchodě na straně jedné a fyzických a právnických osob, kteří zboží v obchodě kupují, na straně druhé. Tento reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy je kupujícím fyzická nebo právnická osoba a z kupní smlouvy je zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

2. DEFINICE POJMŮ

Reklamace - právní úkon, kterým jsou uplatňována práva kupujících vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží.

Reklamační řízení - postup prodávajícího, ve kterém rozhoduje o vyřízení reklamace kupujících podle obecně závazných právních předpisů a tohoto reklamačního řádu.

Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která si od prodávajícího koupila zboží nabízené prodávajícím.

Zboží - veškeré produkty nabízené prodávajícím v jeho obchodě zájemcům - potencionálním kupujícím.

Prodej zboží - činnost, jejímž předmětem je realizace kupní smlouvy (písemné nebo ústní) mezi prodávajícím a kupujícím o nabytí vlastnického práva kupujícím k předmětu koupě, zaplacení kupní ceny a převzetí předmětu koupě kupujícím.

Výrobní vada zboží - vlastnost zboží (včetně dokladů nutných pro užívání zboží), která je v rozporu s kupní smlouvou, zejména pokud zboží nemá jakost a užitné vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce nebo jeho zástupce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; pokud se zboží nehodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; pokud zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nižší cena zboží - cena nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci, za kterou se prodává vadné zboží, u kterého vada nebrání užívat zboží k určenému účelu.

3. ROZSAH ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, ZÁRUČNÍ LHŮTA

Prodávající odpovídá za výrobní vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím; projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, neodporuje-li to povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že zboží má vady, má kupující právo požadovat výměnu za zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti); není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na výměnu za nové zboží nebo výměnu součásti zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Prodávající však může vždy vyměnit reklamované zboží za nové zboží bez vad. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu za nové zboží nebo na výměnu součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o vadě věděl nebo vadu sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Na výrobní vady zboží poskytuje na nové (nepoužité) zboží prodávající záruku za jakost v trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, skončí záruční lhůta uplynutím této doby. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku nebo v důsledku nesprávného užívání.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

4. ROZSAH ODPOVĚDNOSTI KUPUJÍCÍHO, PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD DOPRAVCE

Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu.

Pokud kupující zjistí zjevné vady (například poškozený obal zásilky), oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace! Kupující má právo neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebrat, v tomto případě je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a zároveň ihned kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem. Pokud doporučené kroky kupující při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit.

Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! Protokol o převzetí zboží nikdy nepodepisujte, aniž zboží u poškozené zásilky zkontrolujete! Pokud k této nepříjemné situaci dojde, informujte nás neprodleně (nejpozději však následující pracovní den) o vzniklém stavu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Situace bude vyřešena v nejkratším možném čase.

Pokud zásilka nevykazuje známky poškození a kupujícím je potvrzen přebírací protokol dopravci, stává se zásilka vlastnictvím kupujícího. Kupující je povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky a případné závady hlásit přepravci ihned, nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. V obou případech doporučujeme kontaktovat dopravce bez odkladu, výrazně tak přispějete ke kladnému vyřízení reklamace.

V případě jakéhokoli dotazu, nesrovnalosti či potíží s dopravou nás kontaktujte telefonicky či e-mailem, jsme tu pro Vás!

5. ZPŮSOB, MÍSTO A LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující uplatňuje reklamaci v záruční lhůtě na základě předložení reklamovaného zboží a dokladu o jeho zakoupení. Reklamovanou věc předkládá kupující vždy kompletní, pokud možno se spotřebitelským obalem. Reklamace se uplatňuje v sídle společnosti BabyElement s.r.o., Sokolovská 1851/157, Praha 8, PSČ 180 00.

Reklamace se uplatňuje osobně v sídle společnosti nebo zasláním reklamovaného zboží s přiložením dokladu o jeho zakoupení, a dále s uvedením popisu vady, kvůli které kupující reklamaci uplatňuje, a to doporučenou poštou na adresu sídla prodávajícího. Náklady na zaslání reklamovaného zboží hradí kupující. Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata.

O uplatnění reklamace bude sepsán reklamační protokol, jeden stejnopis tohoto protokolu obdrží reklamující kupující. V případě reklamace prostřednictvím pošty zašle prodávající obratem kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, a to na poštovní adresu nebo elektronicky emailem, ze které kupující reklamované zboží odeslal (nesdělí-li kupující pro tento účel adresu jinou). V případě, že reklamace bude vyřízena ihned, bude zároveň reklamační řízení ukončeno způsobem uvedeným v článku 6. tohoto reklamačního řádu.

Reklamace se uplatňuje nejpozději v poslední den záruční lhůty. Neuplatněním práva v záruční lhůtě toto právo zaniká.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční lhůty nepočítá. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o délce jejího trvání.

Dojde-li k výměně zboží v důsledku reklamace, začne plynout nová záruční lhůta od data převzetí nové věci. Totéž platí, když dojde k výměně součásti, na kterou byla poskytnutá záruka.

6. LHŮTY A ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti uplatněné reklamace. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned a vadu bez zbytečného odkladu odstranit, je-li to možné. Ve složitých případech o reklamaci rozhodne do 3 pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace však musí být reklamace vyřízena včetně odstranění vady, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě.

Při ukončení reklamačního řízení předá prodávající kupujícímu spolu s opraveným či vyměněným zbožím (nebo vráceným zbožím v případě zamítnutí reklamace) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě, že zboží bylo k reklamaci zasláno poštou, zašle prodávající kupujícímu takové potvrzení a spolu s ním i opravené zboží nebo nové zboží bez vad poskytnuté výměnou za zboží vadné, a to na adresu, z níž kupující zboží k reklamaci odeslal (nesdělí-li kupující pro tento účel adresu jinou); reklamace je vyřízena doručením kupujícímu.

V případě, kdy na základě reklamace došlo k odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající zaplacenou kupní cenu kupujícímu obvykle bankovním převodem na účet, který si zvolí kupující. Obdobně se postupuje při vyřízení reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny zboží.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nevyhovující zboží na přání zákazníka bude vyměněno. Tato služba je zdarma.

Při nesprávném postupu údržby nebo skladování zboží prodávající neručí za případné škody a změny stavu produktů a není možné tyto vady reklamovat!

Reklamace se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním zboží, běžným opotřebením, zejména pak poškozené zipy a druky, natržené popruhy způsobené přetížením obsahu batohu nebo tašky.

Reklamace se nevztahuje na zapomenutý bezpečnostní kód u zboží značky BuggyGuard a B-Hook. Při zapomenutí nebo ztrátě nelze zámek nebo karabinu otevřít bez možného poškození zboží.

Reklamace se nevztahuje na poškozenou dětskou obuv zejména jízdou na dětském odrážedle.

Reklamace se nevztahuje na produkt Aniball, pokud byl tento produkt vybalen z originálního obalu a mohlo či došlo k jeho použití. Aniball splňuje hygienické důvody a důvody ochrany zdraví. Tento produkt nelze vrátit.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01.01.2015.

Tým společnosti BabyElement s.r.o.